تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393 | 13:17 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2150در تاریخ 1393/09/27

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 12:58 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2150در تاریخ 1393/09/26

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393 | 14:27 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2150در تاریخ 1393/09/25

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 | 12:50 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2150در تاریخ 1393/09/24

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : پنجشنبه بیستم آذر 1393 | 12:26 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2160در تاریخ 1393/09/20

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 | 14:2 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2160در تاریخ 1393/09/19

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 12:1 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2180در تاریخ 1393/09/18

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه هفدهم آذر 1393 | 13:37 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2180در تاریخ 1393/09/17

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : یکشنبه شانزدهم آذر 1393 | 13:59 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2200در تاریخ 1393/09/16

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : شنبه پانزدهم آذر 1393 | 14:19 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2220در تاریخ 1393/09/15

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 | 13:23 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2225در تاریخ 1393/09/12

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه یازدهم آذر 1393 | 11:40 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2225در تاریخ 1393/09/11

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه دهم آذر 1393 | 13:9 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2230در تاریخ 1393/09/10

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : یکشنبه نهم آذر 1393 | 14:1 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2240در تاریخ 1393/09/09

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : شنبه هشتم آذر 1393 | 15:23 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2210در تاریخ 1393/09/08

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه پنجم آذر 1393 | 11:26 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
پروفیل هیربد

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 22500 22350

2

پروفیل

20*20

2 21900 21750

3

پروفیل

10*25

2 22200 22050

4

پروفیل

25*25

2

21700 21550

5

پروفیل

10*30

2

21900 21750

6

پروفیل

20*30

2 21700 21550

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل تهران شرق

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*20 22400 10*20 21700

2

پروفیل

20*20 21800 20*30 20950

3

پروفیل

20*30 21650 20*20 21100

4

پروفیل

مکزیکی 22400 مکزیکی 21700

5

پروفیل

60*40 - - -

6

پروفیل

80*40 - 80*80 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*20 22350 10*20 21750

2

پروفیل

20*20 21900 20*30 21100

3

پروفیل

20*30 21700 20*20 21300

4

پروفیل

10*30 21800 10*30 21200

5

پروفیل

60*40 - -60*40 -

6

پروفیل

80*40 - 80*80 -

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 22700 22800

2

پروفیل

20*20

2 22100 22200

3

پروفیل

10*25

2 22400 22500

4

پروفیل

25*25

2

21950 22050

5

پروفیل

10*30

2

22100 22200

6

پروفیل

20*30

2 21950 22050

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 21800 21900

2

پروفیل

20*20

2.5 21200 21300

3

پروفیل

10*25

2.5 21500 21600

4

پروفیل

25*25

2.5 21050 21150

5

پروفیل

10*30

2.5 21200 21300

6

پروفیل

20*30

2.5 21050 21150

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

حالت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

20*10

2

6متری

22500 22700

2

پروفیل

25*10

2

6متری

22300 22600

3

پروفیل

25*15

2

6متری

22000 23000

4

پروفیل

30*10

2

6متری

22000 22200

5

پروفیل

20*20

2

6متری

21950 22150

6

پروفیل

25*25

2

6متری

22000 22300

7

پروفیل

30*30

2

6متری

- -

8

پروفیل z

ارتفاع 18

2

6متری

- -

9

پروفیل z

ارتفاع 18

2.5

6متری

- -

10

پروفیل z

ارتفاع 18

3

6متری

-
 
 

برچسب‌ها: قیمت بروزپروفیل جهان, پروفیل صدرا, پروفیل فولاد مهر تبریز, پروفیل تهران شرق, پروفیل هیربد

تاريخ : سه شنبه چهارم آذر 1393 | 11:26 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2175در تاریخ 1393/09/04

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه سوم آذر 1393 | 13:22 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2175در تاریخ 1393/09/03

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : یکشنبه دوم آذر 1393 | 11:11 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2180در تاریخ 1393/09/02

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : شنبه یکم آذر 1393 | 12:6 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2190در تاریخ 1393/09/01

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 | 12:16 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2190در تاریخ 1393/08/29

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 12:42 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2190در تاریخ 1393/08/28

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 | 11:31 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2205در تاریخ 1393/08/27

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 | 14:2 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2210در تاریخ 1393/08/26

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : شنبه بیست و چهارم آبان 1393 | 14:9 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)

قیمت بروز پروفیل جهاند2215در تاریخ 1393/08/24

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393 | 13:7 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)

قیمت بروز پروفیل جهاند2220در تاریخ 1393/08/22

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 | 13:13 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2220در تاریخ 1393/08/21

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه بیستم آبان 1393 | 13:7 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)

قیمت بروز پروفیل جهاند2230در تاریخ 1393/08/20

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه نوزدهم آبان 1393 | 14:13 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)

قیمت بروز پروفیل جهاند2230در تاریخ 1393/08/19

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : یکشنبه هجدهم آبان 1393 | 14:1 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند2230در تاریخ 1393/08/18

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

  • یونس
  • فروش بک لینک