تاريخ : پنجشنبه هشتم آبان 1393 | 11:37 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهاند22350در تاریخ 1393/08/08

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه هفتم آبان 1393 | 14:42 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان2240در تاریخ 1393/08/07

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه ششم آبان 1393 | 12:37 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان2240در تاریخ 1393/08/06

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه پنجم آبان 1393 | 15:30 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان2245در تاریخ 1393/08/05

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393 | 13:35 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان2220در تاریخ 1393/08/04

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : شنبه سوم آبان 1393 | 15:52 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان2220در تاریخ 1393/08/03

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 | 13:43 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان2220در تاریخ 1393/07/29

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 13:36 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان2220در تاریخ 1393/07/28

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 | 13:15 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان2220در تاریخ 1393/07/27

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : شنبه بیست و ششم مهر 1393 | 14:45 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان2220در تاریخ 1393/07/26

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 | 13:54 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2225در تاریخ 1393/07/23

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 16:28 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2220در تاریخ 1393/07/22

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل تبریز

تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 16:26 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2220در تاریخ 1393/07/22

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : یکشنبه بیستم مهر 1393 | 14:3 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2230در تاریخ 1393/07/20

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل تبریز

تاريخ : شنبه نوزدهم مهر 1393 | 14:29 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2230در تاریخ 1393/07/19

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 | 14:0 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2230در تاریخ 1393/07/16

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه پانزدهم مهر 1393 | 13:47 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2230در تاریخ 1393/07/15

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه چهاردهم مهر 1393 | 14:17 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2230در تاریخ 1393/07/14

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : پنجشنبه دهم مهر 1393 | 13:51 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2235در تاریخ 1393/07/10

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه نهم مهر 1393 | 14:20 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2245در تاریخ 1393/07/09

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه هشتم مهر 1393 | 13:38 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2245در تاریخ 1393/07/08

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه هفتم مهر 1393 | 14:25 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2260در تاریخ 1393/07/07

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه هفتم مهر 1393 | 12:37 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)

پروفیل هیربد

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23300 2320

2

پروفیل

20*20

2 22700 22600

3

پروفیل

10*25

2 23000 22900

4

پروفیل

25*25

2

22500 22400

5

پروفیل

10*30

2

22700 22600

6

پروفیل

20*30

2 22500 22400

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل تهران شرق

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*20 23400 10*20 22100

2

پروفیل

20*20 22800 20*30 21350

3

پروفیل

20*30 22650 20*20 21400

4

پروفیل

مکزیکی 23400 مکزیکی 22100

5

پروفیل

60*40 - - -

6

پروفیل

80*40 - 80*80 -

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*20 23000 10*20 22050

2

پروفیل

20*20 22550 20*30 22700

3

پروفیل

20*30 22350 20*20 21600

4

پروفیل

10*30 22450 10*30 21300

5

پروفیل

60*40 - -60*40 -

6

پروفیل

80*40 - 80*80 -

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23500 23150

2

پروفیل

20*20

2 22900 22550

3

پروفیل

10*25

2 23200 22850

4

پروفیل

25*25

2

22750 22580

5

پروفیل

10*30

2

22900 22550

6

پروفیل

20*30

2 22750 22400

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 22300 22000

2

پروفیل

20*20

2.5 21700 21400

3

پروفیل

10*25

2.5 22000 21700

4

پروفیل

25*25

2.5 21550 21250

5

پروفیل

10*30

2.5 21700 21400

6

پروفیل

20*30

2.5 21550  21250

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: قیمت بروزپروفیل جهان, پروفیل صدرا, پروفیل فولاد مهر تبریز, پروفیل تهران شرق, پروفیل هیربد

تاريخ : یکشنبه ششم مهر 1393 | 13:48 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2225در تاریخ 1393/07/06

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : شنبه پنجم مهر 1393 | 13:54 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2205در تاریخ 1393/07/05

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : پنجشنبه سوم مهر 1393 | 12:47 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2210در تاریخ 1393/07/03

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه دوم مهر 1393 | 15:32 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2210در تاریخ 1393/07/02

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه یکم مهر 1393 | 14:7 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2220در تاریخ 1393/07/01

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 | 13:9 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2210در تاریخ 1393/06/31

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : یکشنبه سی ام شهریور 1393 | 13:10 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2195در تاریخ 1393/06/30

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

  • یونس
  • فروش بک لینک